Stowarzyszenie Taktyków Kryminalistyki „STK”
z siedzibą w Warszawie
REGON: 387967280
NIP: 522319879

taktykakryminalistyczna.pl

Cele Stowarzyszenia to:

1. działanie na rzecz rozwoju nauki taktyki kryminalistycznej oraz innych nauk, zajmujących się przedmiotową problematyką m.in. kontrwykrywczością, czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi, detektywistyką, szpiegostwem gospodarczym itp.;
2. inicjowanie i ocena programów i działalności, zmierzającej do zapobiegania
i zwalczania przestępczości oraz ochrony prawnej podmiotów gospodarczych;
3. popieranie kształcenia wysokokwalifikowanych kadr naukowych i praktyków;

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych,
  2. organizowanie kształcenia, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym,
  3. współpracę ze szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju;
  4. prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia wymiany informacji i doświadczeń, a zwłaszcza upowszechnienia dorobku w zakresie taktyki kryminalistyki na forum międzynarodowym;
  5. współpracę z organami państwowymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami, zajmującymi się taktyka kryminalistyczną,
  6. wyrażanie opinii, dotyczących przygotowywanych aktów normatywnych oraz zgłaszanie projektów nowelizacji obowiązującego prawa;
  7. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

Działania kontrwykrywcze zorganizowanych grup przestępczych i organizacji terrorystycznych

Działania kontrwykrywcze podejmowane przez przestępców zawodowych, członków zorganizowanych grup i związków przestępczych, terrorystów i ekstremistów stanowią ważny wymiar działalności przestępczej. Zagadnienie to jest dostrzegane w wąskich kręgach praktyków w środowiskach policyjnych, np. według stanowiska Europolu tzw. środki kontrwykrywcze coraz częściej stanowią trwałe elementy strategii i taktyki przestępczej. Popularność tych technik – ukierunkowanych na neutralizację działań policyjnych, aktywne wpływanie na prowadzone postępowania karne – wyraźnie wzrasta i może być interpretowana w kategoriach profesjonalizacji świata przestępczego. Niewątpliwie czynnikiem, który ułatwił i przyśpieszył ekspansję opisywanych form aktywności przestępczej jest szeroka dostępność urządzeń i technologii, których kontrwykrywczy potencjał jest w pełni wykorzystywany przez grupy przestępcze. Należy w tym miejscu odnotować, że pojedyncze techniki kontrwykrywcze wykorzystuje się także w świecie polityki i biznesu (…). Niezależnie jednak od ocen socjologicznych zjawiska funkcjonowania technologii informacyjnych i jego społecznych oraz psychologicznych następstw należy przyjąć, że są one wykorzystywane dla podnoszenia efektywności przedsięwzięć przestępczych.